Charisma-management.nl is verhuisd.
De nieuwe website is CharismaGids.nl

Ga naar CharismaGids.nl

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes, overeenkomsten en werkzaamheden gedaan door/aangegaan met Lida van Doorn.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door Lida van Doorn.

2. Uitvoering

Lida van Doorn zal de door haar te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De doelstelling van een opdracht wordt in overleg met de opdrachtgever op hoofdlijnen vastgesteld. De concrete invulling van de opdracht wordt naar inzicht van Lida van Doorn gegeven.

3. Vertrouwelijkheid

Vertrouwelijkheid staat bij Lida van Doorn hoog in het vaandel. Ten aanzien van informatie over personen geldt zowel binnen als buiten een organisatie voor Lida van Doorn en voor de deelnemers aan de trainingen vertrouwelijkheid.

Individuele evaluaties worden – indien afgesproken met de opdrachtgever – uitsluitend met medeweten van de deelnemer met de opdrachtgever besproken.

4. Eigendom

Lida van Doorn behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op door haar verstrekte tekeningen, modellen, instrumenten, documentatie, foto`s, technieken en adviezen. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lida van Doorn.5. Offertes

Offertes hebben, tenzij anders aangegeven, een geldigheidsduur van maximaal 30 dagen, te rekenen vanaf de datum zoals vermeldt in de offerte.

6. Annulering door opdrachtgever of deelnemer

Het gebruik van of de opdracht voor een dienst kan alleen schriftelijk geannuleerd worden.

In-company trainingen
Een opdrachtgever kan het gebruik van of de opdracht voor een dienst schriftelijk annuleren. Bij annuleren tot vier weken of langer voorafgaand aan de afgesproken datum wordt 50% van het honorarium in rekening gebracht, bij annulering binnen vier weken tot een week voor de afgesproken datum is dit 75%, bij annulering binnen een week voor de afgesproken datum is dit 100%.

Open trainingen
Een deelnemer kan bij verhindering, waarvan voor aanvang van de training melding is gemaakt, zonder bijkomende kosten een door hem/haar geregelde vervanger de plaats laten innemen. Annuleren kan schriftelijk tot vier weken voor datum, hierbij wordt € 75,- administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen vier weken voor datum is men het volledige bedrag verschuldigd.

Consultancy
Bij annulering binnen twee weken tot een week voor de afgesproken datum wordt 50% van het totale bedrag in rekening gebracht. Bij annulering binnen een week voor de afgesproken datum is dit 100%.

Tussentijdse beëindiging
Deelnemer, opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer heeft na aanvang van een training, coachings- of adviestraject geen recht op enige verdiscontering of terugbetaling wanneer hij of zij de deelname tussentijds beëindigt.

7. Betalingsvoorwaarden

In-company trainingen
Tenzij een andere regeling is overeengekomen geschiedt de facturering in twee termijnen: een voorschottennota van 50% van het offertebedrag na aanvaarding en een eindnota na afronding.

Trainingen met open inschrijving
Na inschrijving wordt het totale factuurbedrag in rekening gebracht. Alleen als de factuur is voldaan, is men verzekerd van deelname.

Consultancy
Tenzij een andere regeling is overeengekomen geschiedt de facturering in twee termijnen: een voorschottennota van 50% van de vooraf bepaalde kosten en een eindnota na afronding.

Zowel trainingen als consultancy
Betalingen dienen binnen 15 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien na 15 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, kan de wettelijke rente in rekening gebracht worden.
Indien betaling achterwege blijft, heeft Lida van Doorn het recht incasso van de vordering aan derden uit te besteden, of zich door derden te laten bijstaan.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten als gevolg van een te late betaling komen voor rekening van de opdrachtgever.

8. Trainingslocatie

Bij de trainingen met open inschrijving kan door bijzondere omstandigheden de in het programma vermelde trainingslocatie wijzigen.

9. Overmacht

In-company trainingen
In geval van overmacht bij Lida van Doorn wordt direct door haar met de opdrachtgever overlegd over een te vinden oplossing voor de dan ontstane situatie.

Zowel trainingen als consultancy
In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat Lida van Doorn de training of het consult moet uitstellen of annuleren. In overleg wordt een nieuwe trainingsdatum vastgesteld ofwel het betaalde trainingsgeld teruggestort.

10. Annulering door Lida van Doorn

Lida van Doorn heeft het recht zonder opgave van redenen een deelnemer te weigeren, in welke gevallen men recht heeft op terugbetaling van het volledige aan Lida van Doorn betaalde bedrag.

11. Overige afspraken

Partijen verbinden zich om indien zich problemen voordoen ten aanzien van afspraken, uitvoering van opdrachten of anderszins, direct met elkaar contact op te nemen.

Indien door of naar aanleiding van de opdracht een geschil rijst tussen opdrachtgever en Lida van Doorn, zullen partijen trachten dit geschil in minnelijk overleg op te lossen. Hiertoe wordt ook gerekend de mogelijkheid het geschil gezamenlijk voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige voor advies of bemiddeling.

11. Vermelden van referenties

Lida van Doorn kan op haar website en in eigen documentatie melding maken van de organisaties en bedrijven die gebruik hebben gemaakt van haar expertise. In het geval dat een opdrachtgever niet vermeld wenst te worden, dient hij of zij dit bij Lida van Doorn kenbaar te maken.